News

EIA

Vypracovanie zámerov a správ o hodnotení, prípadne ich častí týkajúcich sa hlavne abiotickej zložky životného prostredia.

Vypracovanie posudkov (na základe určenia MŽP) na: