News

Domov


Ponúkame Vám služby v odboroch:

Geológia

 • inžinierskogeologický prieskum
 • ložiskový prieskum
 • geologický prieskum životného prostredia
 • odborný geologický dohľad 
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia a environmentálnej záťaže
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

Stavebný dozor - inžinierske stavby

 • geológia
 • geotechnika 
 • tunely 

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 • geológia - 2b
 • energetické stavby - 3c
 • líniové stavby - 3d
 • vodné stavby - 3h
 • vojenské stavby a objekty - 3l
 • výstavba objektov na rekreáciu a cestovný ruch - 3m

Umelecko-remeselná činnosť

 • drotárstvo, výroba šperkov